/Files/images/gurtkova_robota/Рисунок1.png

У Мостівському НВК працюють такі гуртки:

Заголовок
Назва гуртка Керівник гуртка
Гурток "Баскетбол"Костриця І.В.
Гурток "Бокс"Костриця І.В.
Гурток "Джура"Костриця І.Г.
Гурток "Футбол" Шуляченко С.В.

Загальні засади гурткової роботи в Мостівському НВК


У сучасній школі відображені характерні ознаки нашого часу — широкі можливості для власного вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб; значна роль людини у забезпеченні власних інтересів і можливостей, різноманітних моделей діяльності. У зв'язку з цим найважливішим завданням сучасної школи стає забезпечення всіх необхідних умов для розвитку особистості учня, його самореалізації, набуття життєвоважливих компетенцій.

У сучасних умовах зростають вимоги виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Саме позашкільна діяльність, участь учнів у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку.

Творчість, звичайно, зумовлює всі дії дитини, оригінальної у спілкуванні, іграх, малюнках, розповідях. На жаль, розвиток творчих здібностей у дітей часто стає випадковим і здебільшого залишається на низькому рівні. Проте не треба забувати, що всі діти наділені здібностями, а тому потрібно їх виявляти і максимально розвивати. І це можна робити в позаурочний час на гурткових заняттях. Тобто, гурткову роботу учнів можна назвати чинником всебічного розвитку особистості школяра.

Проблема самовизначеності та мотиваційна сфера особистості

В сучасних умовах зростають вимоги до педагогічної та психологічної наук у справі виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання учнів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Саме позашкільна діяльність учнів у різних її видах - важлива сфера, у якій можливості для вияву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення та самореалізації учнів є вельми широкими. Вільна від жорсткої регламентації, обов’язковості, позашкільна діяльність розкриває широкі можливості для вияву самостійності, самоактивності, що вельми імпонує учням підліткового і щонайбільше - раннього юнацького віку. Існують різні підходи до розв’язання проблеми самовизначення особистості.

Важливим є мотиваційна сфера особистості. Самопізнання є основою самосвідомості, таким чином у процесі реалізації програми гурткової роботи ми впливаємо на формування самосвідомості, однією із складових якої є самооцінка особистості, образ "Я”. В цьому процесі велику роль відіграють почуття, які є органічною складовою драматичної творчості. Усвідомлюючи самого себе (завдяки самопізнанню, психологічному всеобучу та специфічній літературно-драматичній діяльності) і власні актуальні потреби (в самовизначенні, самореалізації, самоствердженні через спілкування і діяльність), старшокласник починає розуміти, що мотивом участі і є задоволення потреби в самовизначенні, самореалізації, розв’язанні комунікативних проблем. Мотив участі може перебувати на різному рівні усвідомлення на початку гурткової діяльності, але в процесі її відбувається формування духовного світу особистості, виховання вищих духовних потреб, задоволення яких і стає головним мотивом участі в позашкільній нерегламентованій діяльності.

Розвиток рефлексії відбувається у контексті міжособистісної взаємодії. Структурні компоненти навчально-виховного процесу гурткової діяльності: колективний характер творчості, робота над роллю, спектаклем , психологічний всеобуч , самопізнання, самовиховання , вплив мистецтва та літератури допомагають вирішувати проблеми спілкування, розвивають комунікативні здібності. Останні дають змогу юнацтву бути більш підготовленими до самостійного життя, визначитися та реалізувати себе в світі людей та професій. Процес самовизначення і самореалізації та усвідомлення власних мотивів пов’язані з процесами саморегуляції та самовиховання, які сприятимуть виходу свідомості на вищий рівень розвитку. Гуманістична спрямованість діяльності (творити добро для інших, радувати мистецтвом) має позитивний перенос на інші види діяльності, у самостійне життя - активна життєва позиція, прагнення бути корисним, примножувати добро у світі.

Таким є психологічний механізм формування мотиву участі вихованців у гуртковій роботі у процесі задоволення потреби в самовизначенні та самореалізації, що може слугувати основою для моделі організації позашкільної гурткової діяльності, яка сприяє самовизначенню та самореалізації.

Організація такої діяльності висуває низку суттєвих вимог до педагога: глибоке знання психології, здатність до проектування і розвитку ситуацій, здатність до творчості.

Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учнів. Слід знати їхні справжні потреби, постійно ними керуватися, створювати можливості для їх актуалізації й задоволення. Навчальна мотивація, яка йде на зміну домінуючій у дошкільному віці ігровій, є рушієм навчання, позитивним рухом, потягом до задоволення усвідомленої чи неусвідомленої потреби. Серед основних таких рушіїв виділимо наступні потреби: фізіологічні, які забезпечують фізичне існування організму; у безпеці; у психологічному комфорті; у повазі, спілкуванні, лідерстві; пізнанні, діяльності; естетичні; у самоактуалізації (А.Маслоу). Найбільш повне задоволення цих потреб сприяє самореалізації особистості, розумінню нею сенсу свого життя. Від ступеню задоволення особистих потреб залежить відчуття людиною щастя і стан благополуччя в суспільстві. Якщо активність особистості щодо задоволення фізіологічних потреб передбачена генетично, ігнорування їх є ризиком для життя, то щодо психологічних потреб діють інші, не такі прості й прямолінійні механізми, бо вони виходять за межі організму і стають складовими соціальних взаємодій. Ця складність є також результатом постійного й активного функціонування базових психічних структур людської особистості, що забезпечують її соціальну життєдіяльність.

А.Маслоу дає визначення мотивації як прагнення людини виявити себе в тому, до чого вона відчуває себе потенційно здібною. Мотивація – генетичне прагнення людини до самореалізації у відповідності з її природними здібностями до певних видів діяльності і наполегливість в оволодінні нею на творчому рівні. Це активне і стійке прагнення реалізується в реальні досягнення лише тоді, коли виникають чи створюються необхідні умови для цього. Мотивацію учасників навчального процесу можна зміцнити шляхом моделювання їх особистої поведінки, викликаючи стан захопленності, ентузіазму, енергії, піднесення. Досягнення й успіхи учнів потребують постійного схвалення. Однак, мотивація – не пасивний механізм, який чекає запуску ззовні, а активний особистісний мотор, який постійно рухає учня в те поле діяльності, де його здібності можуть виявитися найбільш повно, і гальмує рух в інших напрямках.

Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття.

Домогтися розквіту талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – ось що водночас відповідає й фундаментально гуманістичній місії освіти, і вимогам справедливості, якими повинна керуватися будь-яка освітня політика, а також правдивими потребами ендогенного розвитку.

Проблема розвитку творчості дитини набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, дитячої активності та самостійності. І в цьому велику роль відіграє гурткова робота з учнями.

Організація гурткової роботи в нашій школі

У нашій школі діє широка мережа гуртків . Система гуртків у нашому НВК об’єднує творчо обдарованих учнів, розвиває їхні артистичні вміння.

Усі школярі, які хочуть поглибити свої знання з різних предметів, мають можливість відвідувати заняття ракетомодельного, хімічного, математичного і комп’ютерного гуртків.. Особливо велика цінність позакласної роботи у вихованні моральних якостей дитини: волі, наполегливості в подоланні труднощів, доведенні до кінця розпочатої роботи, критичного ставлення до себе. Участь у позакласній роботі дає можливість оцінити красу думки чи способу розв’язку, а отже розвиває естетичні почуття. Гурткова робота розширює кругозір учнів, сприяє розвитку математичного мислення, лаконічності мови, вмілому використанню математичної символіки, правильному застосуванню термінології, виховує в учнів самостійність, ініціативність, прагнення до творчості, розвиває вольові якості та формує культуру праці.

Заняття під відкритим небом подобаються дітям і приносять велику користь. Школярі вчаться помічати в знайомому незнайоме, порівнювати, аналізувати і робити висновки. Набуті у природі знання поглиблюють вивчене на уроках, зміцнюють здоров'я дітей.

Для збереження і зміцнення здоров’я учнів, привчання школярів до правил і норм здорового способу життя, створення оптимальних умов для рухової активності дітей у школі функціонують власні спортивні секції: волейболу, футболу, баскетболу, настільного тенісу і шахів. Навчальний заклад плідно співпрацює з міською дитячою спортивною школою (на базі НВК тренер проводить заняття з футболу, баскетболу і легкої атлетики). Школа має значні спортивні здобутки.

Технологія розвитку творчої особистості нерозривно переплітається з технологією створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності.

Завжди в класі виділяються діти, яким властиве нестандартне мислення. З ними дуже цікаво працювати, але я ні в якому разі не можна залишати поза увагою інших учнів, оскільки творчі здібності можна розвинути в кожної дитини, хоча й до певного рівня. Така робота передбачає внутрішню диференціацію, точніше індивідуалізацію. Будувати навчання слід відповідно до можливостей кожної дитини, стимулювати їхні здібності.

Завдання вчителя усіма можливими засобами стимулювати творчу активність учнів, адже основне завдання вчителя «сучасної» школи — допомогти дитині розкрити свої творчі здібності.

У наш час, коли країна переживає не лише економічну, а й духовну кризу, втрачаються зв`язки між поколіннями, нівелюються такі моральні якості, як чуйність, доброта, повага до старших, особливо актуальною є творча діяльність пошуковців.

Члени пошукового загону та їхній керівник регулярно друкують у місцевих газетах статті про ветеранів Великої Вітчизняної війни, організовують зустрічі школярів із ветеранами, допомагають їм по господарству, вітають зі святами. Лише створивши творчу атмосферу в учнівському колективі можна забезпечити розвиток творчої особистості дитини.

Із метою громадянської освіти учнівської молоді і залучення її до участі в європейських ініціативах, інформування з питань євроінтеграції в українських школах створюються євроклуби. Ідея такого об’єднання виникла в Португалії, звідки поширилася в усій Європі, довівши свою актуальність і життєздатність. Адже євроклуб захоплює молодь, стимулює її ініціативу і творчість, виховує любов до власної культури і повагу до інших народів, допомагає у самореалізації у великій об’єднаній Європі.

Про найактуальніші події і досягнення навчального закладу вчасно інформує гурток юних кореспондентів «Шкільний портал. Шкільний пресцентр бере активну участь у проведенні загальношкільних предметних тижнів

Теоретичні знання, практичні уміння і навички, що їх набувають учні в результаті засвоєння основ наук, дедалі поглиблюються і усвідомлюються в процесі практичної позакласної навчально-дослідної і суспільно корисної роботи гуртків. Учнівські гуртки — це самодіяльні об'єднання учнів, одна з форм позакласної й позашкільної роботи. Згідно із Законом України "Про позашкільну освіту" - "гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів входять у систему позашкільної освіти, що є освітньою підсистемою допрофесійної підготовки учнів" і повинна в розглядатися як повноправна та надзвичайно важлива складова навчально-виховного процесу в школі, в рамках якої педагоги зобов'язані надавати високоякісні та професійні освітні послуги. Найпоширенішими в школах є науково-освітні (предметні) гуртки. Предметні гуртки створюють з різних навчальних предметів -математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін. Зміст і ефективність роботи гуртків залежать від правильної організації, підготовки і проведення занять. Однією з умов успішного проведення гурткової роботи є правильне і своєчасне планування її та ведення чіткого систематичного обліку. Щоб робота в гуртку зацікавила всіх учнів, які його відвідують, потрібно, щоб вони мали більш-менш однаковий рівень знань та однаковий загальний розвиток. Доцільно об'єднувати в гурток учнів паралельних або двох суміжних класів: 6-х і 7-х, 7-х і 8-х, 8-х і 9-х, 9-х і 10-х.

Неймовірна кількість гуртків за уподобаннями, бажаннями не тільки дає широкі можливості всебічного розвитку учнів, а і розширюють їх внутрішню культуру, а, головне, здібності, таланти.

Кiлькiсть переглядiв: 3089

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.