Підписатися на RSS

/Files/images/gurtkova_robota/Рисунок2.png


Основою художньо-естетичного виховання учнів, засобом розвитку їхнього емоційного світу, художніх та естетичних смаків є поєднання уроку та різних форм позакласної роботи з літературного краєзнавства. Адже за малої кількості годин, виділених програмою на літературу рідного краю, багато питань залишається нез’ясованими; виникає потреба далі проводити пошукові, наукові дослідження, розвивати літературно-творчі здібності учнів, формувати їхні художні смаки.
Важливою формою позакласної роботи є гурток літературних краєзнавців. Він має своїм завданням поглибити знання учнів з рідної літератури, сприяти формуванню їхніх художньо-естетичних смаків, прищепити любов до народної творчості і до літератури рідного краю, зрозуміти тісний зв’язок місцевої і загальнонаціональної літератури. Учні мають можливість проявити себе в ролі дослідників літератури рідного краю. Діяльність гуртка планується разом з учнями. Окрім індивідуальних завдань, що отримують юні краєзнавці, вони вирішують питання організації масових заходів. Робота гуртка може вестися у різноманітних формах: збирання місцевого фольклору, читання й обговорення творів письменників-земляків, зустрічі з письменниками регіону, листування, творчі конкурси, пошук матеріалів для створення літературної карти області чи району, для створення альбому про певного письменника, музею, випуск літературної газети, прослуховування рефератів чи доповідей про зв’язок митців з рідним краєм тощо. Адже саме літературне краєзнавство спонукає учнів до творчих пошуків, учить самостійно працювати з книжними та архівними джерелами. Учні поступово починають займатися справжньою науковою роботою, вчаться досліджувати та аналізувати зібраний матеріал, володіти вміннями та навичками наукового пошуку.
На літературно-краєзнавчому гуртку учні можуть також читати і вести бесіди про прочитані твори місцевих письменників. Учні можуть самі обрати для вивчення твір із кількох запропонованих. Це можна здійснити кількома способами. По-перше, вчитель може зачитати найцікавіші уривки з пропонованих творів, зробити невеличкий коментар, а учні вирішать, який твір їм вивчати. По-друге, можна провести читацьку прес-конференцію, де учні в ролі авторів пропонованих творів відповідають на поставлені запитання. По-третє, можна провести урок-творчий звіт, де кожна творча група представляє прочитану книжку і пропагує її прочитати, застосовуючи розповідь, зачитування цікавих епізодів, декламування, наочність, інсценування тощо. Така робота стимулює інтерес учнів до читання творів письменників рідного краю, допомагає виявити та формувати художні смаки та читацькі інтереси.
Важливими є також творчі конкурси, які розвивають літературну творчість учнів. Це можуть бути олімпіади, конкурси учнівських казок, поезій, оповідань, конкурси на кращий твір, присвячений певній ювілейній даті письменника тощо. Кращі твори гуртківці публікують у літературно-краєзнавчій газеті, яка стане в нагоді при підготовці до літературного вечора.
Члени літературно-краєзнавчого гуртка свою пошуково-дослідницьку роботу можуть оформити як літературно-краєзнавчий збірник, альманах чи альбом, присвячений певному виду фольклору або творчості певного письменника. Тут можуть бути і фотографії, і спогади про письменника, і автографи з побажаннями від місцевих письменників, розповіді учнів про зустріч з письменником, враження від його творів.
Корисною і цікавою роботою юних краєзнавців є виготовлення літературної карти, що відтворює літературну географію краю. На такій карті учні позначають прізвища письменників у місцях, де ті народилися чи проживали, наклеюють фотографії. На полях карти або внизу подаються коротенькі пояснення про зв’язок письменника з рідним краєм. Велику допомогу учасники літературно-краєзнавчого гуртка можуть надати у створенні шкільного музею літературного краєзнавства. Адже екскурсії і походи, зустрічі з письменниками, листування, зустрічі з людьми, які близько знали письменників, дають можливість зібрати необхідний матеріал для музею. Це і книги, подаровані письменниками, і спогади про письменників, і місцеві легенди про них, фотографії, і публікації про письменників, і виготовлені учнями альбоми, збірники тощо.
Однією з форм знайомства з рідним краєм є літературно-краєзнавчі екскурсії і походи по рідній місцевості. Ці екскурсії залежно від мети
Є. Пасічник поділяє на: „а) історико-літературні, головна мета яких поглибити розуміння епохи, в яку жив той чи інший письменник або яку змальовано в тих чи інших художніх творах; б) до літературних музеїв і пам’ятних літературних місць, у рідну природу з метою вивчення або поглиблення знань про життя письменників, художні твори.

Отже, літературно-краєзнавчий гурток сприяє формуванню в учнів високих художньо-естетичних смаків, допомагає зрозуміти і цінувати справжні мистецькі твори, дає змогу відчути естетичну насолоду від спілкування з прекрасним. За словами В. Неділька, людина повинна бути „гуманістом, природолюбом… і обов’язково – людиною з почуттям прекрасного у житті та мистецтві, естетично вихованою, з художнім смаком”. І цьому сприяє саме поєднання класної і позакласної роботи з літературного краєзнавства, що навчає і виховує, розвиває і збагачує, зацікавлює учнів мистецтвом слова.


Відділ освіти Доманівської райдержадміністрації

Доманівський районний Будинок дитячої творчості

Схвалено

науково-методичною радою

районного методичного кабінету

відділу освіти Доманівської РДА

Протокол №3 від 09.09.2014 р.

Затверджено

наказом відділу освіти

Доманівської райдержадміністрації

Від 24.09.2014 р. №259

Начальник відділу освіти РДА

_____________ С.М.Дудко

ПРОГРАМА
гуртка

«Літературне краєзнавство»

(Програми з позашкільної освіти; туристсько – краєзнавчий напрям. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
лист №1/11 - 4293 від 02.04.2012 р.)

Упорядник Савченко Н.В.

Авторський колектив

Бондарчук Д.О., Бондарчук О.С.

Адаптував

Тесляр Олена Вадимівна,

вчитель світової літератури

Доманівка

2014 р

ПРОГРАМА

«Літературне краєзнавство»

Пояснювальна записка

Літературне краєзнавство розширяє і збагачує знання учнів про рідний край, реалізує інтерес до вивчення літературного та історико-культурного надбання України та світу, допомагає пізнати красу мови через вивчення усної народної творчості, розвиває естетичний смак, формує туристсько-спортивні та краєзнавчі знання, уміння і навички засобами позашкільної освіти.

Програма розрахована на роботу з учнями віком від 11 років і старших.

Програма передбачає навчання дітей в групах основного рівня протягом трьох років навчання.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 години на кожний рік. У цьому році кількість годин зменшено до 144, по 4 години на тиждень, у зв’язку з відсутністю відповідної матеріальної бази для проведення занять з туристсько-спортивної підготовки та фізичної культури і безпеки життєдіяльності. Таким чином програму із зазначених тем було ущільнено на 33 години. Також було відведено менше на 28 годин вивченню тем «Фольклор» та «Українська народна пісенна творчість» так як на базі Мостівського навчально-виховного комплексу працює фольклорний гурток, який більш детально займається вивченням зазначених тем.

Метою програми є формування ключових компетентностей особистості у процесі навчання та засвоєння учнями базових знань з туризму і краєзнавства.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати навколишній світ, знайомитися з пам’ятками літератури, історії і культури, фольклором, усною народною творчістю, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: уміння оформляти літературно-краєзнавчі виставки, музеї, кабінети; орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, дотримуватися основних правил техніки безпеки у туристських подорожах, експедиціях та змаганнях.

3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню літописів літературного життя рідного краю, літературно-художньої карти рідного краю чи оформлення літературно-художнього календаря, опису маршруту 1-2 денного походу, систематизація зібраного матеріалу, участь в екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, вміння працювати в колективі.

Програма гуртка спрямована на формування системного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з літературного краєзнавства, окремих навчальних дисциплін.

В основу програми гуртка „Літературне краєзнавство” покладено базові блоки:

- літературне краєзнавство;

- спортивно-туристська підготовка;

- фізична культура та безпека життєдіяльності.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти в галузях „Мови і літератури”, Cуспільствознавства”, „Здоров’я і фізичної культури”.

Програма включає відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з української мови та літератури, історії, географії, краєзнавства, основ фізичної культури та життєдіяльності тощо.

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, засвоєнню термінології з літературної творчості, краєзнавства та туристсько-краєзнавчої роботи, практичній роботі із зібраним літературно-краєзнавчим матеріалом. Учні повинні набути навички роботи з компасом, картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я .

Заняття гуртка організовується таким чином: одне заняття - теоретичне, друге – практичне. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і складає в академічних годинах (45 хвилин). Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1 : 4. Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність екскурсій і практичних занять на місцевості – один раз на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей, експедицій та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.

Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального році проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож (поза сіткою навчальних годин).

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу спрямованість.

На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців, саме: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інше), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (поглиблення знань, набуття вмінь та навичок), проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові),літературно-творчі, організаційно-масові методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається вивченню бібліографії, фольклору, усної народної творчості, знайомству з літературною творчістю та краєзнавчими об’єктами, зустрічам з цікавими людьми, відвідуванню історико-культурних об’єктів, спостережень за природою, спортивним та рухливим іграм з елементами туризму та інше.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: експедиційні матеріали, бібліографії, наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі літературних вечорів, змагань, вікторин, конкурсів, відвідуванні музеїв та екскурсійних об’єктів.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки. Теми подані у порядку зростання складності матеріалу.

У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.

При проведенні навчально-виховного процесу в гуртку та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів.

Тематичний план

Перший рік навчання

Назва розділу, теми

Кількість годин

Усього

В тому числі

теоретичних

практичних

1

2

3

4

5

1

РОЗДІЛ І.

Вступна частина

4

3

1

1.1.

Вступне заняття

1

1

-

1.2.

Туристсько-краєзнавчі можливості України

1

-

1

1.3.

Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

1

1

-

1.4.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

1

1

-

2

РОЗДІЛ ІІ.

Краєзнавство

118

28

80

2.1.

Історія виникнення літературної творчості Літературна творчість та історія релігій

16

4

12

2.2.

Фольклор

24

6

18

2.3.

Українська народна пісенна творчість

12

4

8

2.4.

Літературно-краєзнавча діяльність

50

12

38

2.5.

Художня література та історія рідного краю

16

4

12

2.6.

Організація експедиції

10

2

8

3.

РОЗДІЛ ІІІ.

Туристсько-спортивна підготовка

13

4

9

3.1.

Підготовка туристсько-краєзнавчої подорожі. Вибір теми та району проведення заходу. Туристське спорядження.

2

1

1

3.2.

Організація харчування в подорожі

2

1

1

3.3.

Привали і ночівлі. Техніка безпеки при організації біваку

2

1

1

3.4.

Топографія. Орієнтування на місцевості Техніка руху групи на маршруті. Правила безпеки.

7

1

6

4.

РОЗДІЛ ІV.

Фізична культура та безпека життєдіяльності

8

3

6

4.1.

Загальна фізична підготовка

3

1

2

4.2.

Гімнастичні вправи

1

1

1

4.3.

Тренувальний похід

2

-

2

4.4.

Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога

2

1

1

5

РОЗДІЛ V.

Підсумкове заняття

1

1

-

5.1.

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Поза

сіткою годин

РАЗОМ:

144

54

90

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ І.

ВСТУПНА ЧАСТИНА (4 год)

1.1. Вступне заняття (1 год)

Художня література і рідний край. Вибір та обґрунтування крає­знавчої програми гуртка.

1.2. Туристсько-краєзнавчі можливості України (1 год)

Туристсько-краєзнавчі можливості регіонів України для проведення подорожей. Зв’язок туризму і краєзнавства.

1.3. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей (1 год)

Техніка безпеки під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації екскурсій. Правила дорожнього руху. Норми поведінки у міському та міжміському транспорті.

Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах.

1.4. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (1 год)

Вивчення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 року № 237 „Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України”.

Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей. Основні напрями робіт з підготовки подорожі. Забезпечення безпечних умов проведення подорожей.

РОЗДІЛ ІІ

КРАЄЗНАВСТВО (118 год)

2.1. Історія виникнення літературної творчості. Літературна творчість та історія релігій (16 год)

Історія та передумови виникнення літературно-художньої твор­чості людини в прадавні часи. Найдавніші мотиви легенд і міфів. Літературна творчість як одне з головних духовних джерел народу. Історія релігій, Біблія і мораль. Біблійні сюжети та світова художня творчість.

Іудаїзм, християнство, іслам: виникнення та історія. Взаємо­проникнення релігій. Світовий духовний досвід.

Практичні заняття.

Практичне ознайомлення зі зразками духовної культури. Концерти духовної музики та співу. Ознайомлення з пам’ятниками історії, релігії та архітектури, їх доля в історії.

2.2. Фольклор (24 год)

Жанри фольклору. Проникнення біблійних сюжетів у фольклор. Героїчний епос. Історична пісня. Бувальщина. Казка. Обрядові піс­ні. Фольклор і народна мораль. Збирання фольклору рідного краю. Класична література та фольклор. Близькість історичної долі, духов­ності та моральних цінностей народів.

Практичні заняття.

Слухання платівок із запи­сами народної музика.

Розучування обрядових пісень. Походи по рідному краю. Екскурсії до етнографічних музеїв, музеїв народного побуту та архітектури.

2.3. Українська народна пісенна творчість (12 год)

Думи. Козацькі пісні. Чумацькі пісні. Стрілецькі пісні. Коломийка. Лірична народна пісня. Оцінка в народній пісенній творчості історичних подій.

Практичні заняття.

Вивчення зразків україн­ської народної пісенної творчості. Відвідування концертів тощо.

2.4. Літературно-краєзнавча діяльність (50 год)

Ознайомлення з літературними джерелами. Збирання існуючого краєзнавчого матеріалу. Складання бібліографічних відомостей. Листування. Упорядкування запитань анкет, зразків усної народної творчості зі слів оповідача. Аналіз зібраного матеріалу. Зу­стрічі з літературознавцями, письменниками, перекладачами, журналістами, артистами, краєзнавцями, культурологами та ін. Ведення літературного щоденника; спеціального щоденника.

Походи, екскурсії, музейна діяльність. Робота за завданнями шкільних, державних, меморіальних музеїв.

Практичні заняття.

Робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Підготовка доповідей на визначену тему. Походи та екскурсії з елементами літературно-краєзнавчої діяльності,

2.5. Художня література та історія рідного краю (16 год)

Класична література та фольклор. Літературно-художній твір як історичний документ епохи. Історичний словник епохи. Твори художньої літератури про рідний край. Мемуарна література та істо­рія краю. Епістолярне надбання.

Практичні заняття.

Походи та екскурсії місцями життя і творчої діяльності письменників. Використання літературного твору як путівника. Складання екскурсійної легенди за допомогою літературних творів.

2.6. Організація експедиції (10 год)

Організація експедиції. Вибір та обґрунтування маршруту експедиції. Розподіл обов'яз­ків між членами групи. Добір необхідного краєзнавчого матеріалу. Оптимізація знань учасників експедиції.

РОЗДІЛ ІІІ.

ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНА ПІДГОТОВКА (13год)

3.1. Підготовка туристсько-краєзнавчої подорожі (2 год)

Обґрунтування вибору району маршруту експедиції залежно від мети і теми маршруту. План підготовки до експедиції. Ознайомлення з районом експедиції (літературні джерела, звіти про походи, зустрічі з учасниками походів в обраному районі, геологами тощо). Розробка маршруту. Поняття про кошторис подорожі та його складові частини. Загальні вимоги до спорядження (надійність, маса, компакт­ність, естетичність, відповідність призначенню).

Практичні заняття.

Складання плану підготовки до дводенного навчально-тренувального походу. Розробка маршруту дводенного навчально-тренувального походу. Складання кошторису умовної багатоденної експедиції.

3.2. Організація харчування в подорожі (2 год)

Значення правильної організації харчування в багатоденній туристсько-краєзнавчій експедиції. Режим харчування та водосолевий режим в експедиції. Калорійність, поживність, смакові якості та різ­номанітність харчування. Пакування, транспортування і зберігання продуктів. Приготування їжі в польових умовах; використання дарів природи. Облік витрат продуктів.

Практичні заняття.

Складання меню дводенного навчально-тренувального походу. Складання типового циклічного меню для багатоденної умовної експедиції.

3.3. Привали і ночівлі. Техніка безпеки при організації біваку (2 год)

Загальні вимоги до місць привалів і ночівель в експедиціях: безпечність, зручність, наявність питної води, дров. Улаштування місць привалів і ночівель; охорона природного середовища. Послідовність робіт: добір місця, планування табору, розподіл обов'язків, уста­новлення наметів, улаштування і розпалювання вогнища, заготівля дров, робота чергових, розміщення особистого спорядження тощо. Пос­лідовність встановлення наметів. Протипожежна безпека. Типи вогнищ та їх призначення. Порядок і чистота в місцях привалів і ночівель.

Практичні заняття.

Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу.

3.4. Топографія. Орієнтування на місцевості (7 год)

Поняття про геодезію та топографію, їх значення в різних га­лузях господарства, військовій справі, туризмі. План і карта, їх подібність і відмінність. Види картографічних матеріалів, які вико­ристовують у туристсько-краєзнавчих експедиціях. Загальне поняття про масштаб карти. Топографічні умовні знаки та їх види. Форми рельєфу і способи його зображення на картах.

Загальне поняття про орієнтування на місцевості. Способи орієн­тувати на місцевості: за компасом, небесними світилами, ознаками місцевих предметів і явищ природи. Компас і його будова. Визначення сторін горизонту за компасом. Поняття про азимут. Поняття про опис маршруту - легенду. Орієнтування на місцевості за картою.

Практичні заняття.

Вимірювання і відкладання відстані на карті за допомогою лінійки, циркуля, курві­метра. Порівняння карти з місцевістю. Пошук на місцевості об’єктів, зображених на карті. Знаходження на карті об'єктів, які видно на місцевості. Вправа на читання рельєфу на карті та на місцевості. Визначання на карті свого місцезнаходження. Рух на місцевості з орієн­туванням за картою. Рух по маршруту за легендою та картою. Визна­чення за допомогою компасу сторін горизонту, магнітних азимутів. Рух за вказаним азимутом.

РОЗДІЛ ІV.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (8 год)

4.1. Загальна фізична підготовка (3 год)

Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим праці, відпочинку і занять фізичною культурою.

Особиста гігієна туриста-краєзнавця: гігієна тіла, водні процеду­ри (вмивання, душ, плавання); гігієна взуття, одягу. Загар­тування: засоби та методика його застосування. Гартування сонцем, водою, повітрям. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров’я і працездатність.

Основні складові режиму дня.

Ранкова гімнастика - складова частина загальної фізичної під­готовки туриста. Час, місце і умови проведення ранкової гімнастики. Підготовча, основна і завершальна частини ранкової гімнастики. Ін­дивідуальні та групові вправи.

Ранкова гімнастика і водні процедура.

Практичні заняття.

Розучування кількох комп­лексів ранкової гімнастики; вправи підготовчої, основної і завер­шальної частин ранкової гімнастики.

Загальнорозвиваючі вправи

Похідний крок. Перехід з кроку на біг і з бігу на крок, зміна швидкості бігу. Ходьба вперед, назад, наліво, направо. Ходьба на носках, п’ятках, на внутрішній і зовнішній частинах стопи, рух у присі­данні й напівприсіданні, приставним і перехресним кроком. Ходьба з різними положеннями рук, поворотами тулуба. Біг уперед, назад, наліво, направо. Біг зі зміною швидкості й напрямку.

Вправи для м’язів рук і плечового поясу.

Вправи для ніг: піднімання, згинання ніг у колінах, тазостегнових суглобах; присідання, стрибки.

Вправи для шиї і тулуба: нахили з поворотами; піднімання пря­мих і зігнутих ніг, рухи зі зміною положення таза.

Практичні заняття.

Розучування різних видів ходьби і бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості й напряму кроку і бігу. Вивчення вправ для рук, м’язів плечового поясу, шиї, тулуба для тренування різних груп м’язів.

Практичні заняття.

Біг на короткі дистанції. Відпрацьовування різних стартових позицій. Біг на середні дистан­ції. Відпрацьовування техніки подолання перешкод при бігу по пе­ресіченій місцевості, техніки стрибків у довжину і висоту.

Плавання

Практичні заняття.

Правила поведінки біля водоймищ і на воді. Заходи безпеки під час проведення занять на місцевості.

4.2. Гімнастичні вправи (1 год)

Гігієна гімнастичних вправ. Заходи безпеки при виконанні вправ на гімнастичних приладах.

Вправа на гімнастичних приладах: на канаті, лаві, колоді, перекладині, гімнастичній стінці. Різні види вправ за допомогою гімнастичної стінки.

Вправа з предметами: скакалками, палицями, обручами, набивними м’ячами.

Практичні заняття.

Підготовка місця для вико­нання гімнастичних вправ без предметів. Відпрацьовування стойок, перекидів, перекочувань, переворотів. Розучування різних видів вправ на гімнастичних приладах, вправ з предметами; відпрацьовування прийомів страхування партнера.

4.3. Тренувальний похід (2 год)

Гігієна туриста і режим дня в поході. Техніка подолання штучних і природних перешкод. Рух у колоні з вантажем.

4.4. Правила санітарії та гігієни.

Перша (долікарська) медична допомога (2 год)

Правила особистої гігієни (дотримання режиму дня, ранкова гімнастика, калорійне харчування, догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування та водносолевий режим.

Захворювання, які найчастіше зустрічаються під час подорожей, їх симптоми та лікування. Профілактика захворювань і травм під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням і обмороженням. Ме­дична допомога при потертостях і мозолях; обмороженнях і опіках; переохолодженнях; тепловому та сонячному ударах; гострих захворю­ваннях черевини (гострий живіт); порізах та інших пораненнях; забиттях; переломах і вивихах; непритомності; укусах змій, комах, тварин. Допомога потопаючому.

Похідна аптечка. Транспортування потерпілого. Способи транспортування. Догляд за потерпілим піл час транспортування.

Практичні заняття.

Накладання пов’язок, шин.

Практичні заняття.

Виготов­лення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).

РОЗДІЛ V.

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (1 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання. Завдання на літо.

5.1. Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож

Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році (проводиться поза сіткою навчальних годин та, як правило, під час літніх канікул).

Прогнозований результат

Учні повинні знати:

• краєзнавчу та спеціальну літературу з історії рідного краю;

• основні літературні, історичні та природні пам’ятки України;

• основні види краєзнавчих спостережень, які можуть здійснюватися в туристському поході та інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;

• краєзнавчу та іншу літературу з історії рідного краю;

• схему та опис маршруту краєзнавчої експедиції;

• кіно, - фотодокументи та інші джерела про історію рідного краю;

• правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

• права та обов’язки учасників туристських подорожей;

• основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань зі спортивного туризму;

• вимоги до організації харчування туристів;

• умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;

• туристські можливості різних регіонівУкраїни;

• місцеві ознаки погіршення та покращення погоди;

• симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;

• порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході, порядок надання першої долікарської допомоги;

• основні вимоги до звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію.

Учні повинні вміти:

• працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах, бібліотеках та наукових установах;

• розробляти анкети та запитальники;

• систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;

• оформляти звіт про краєзнавчу експедицію, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка літературного краєзнавства;

• орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою, долати дистанцію спортивного орієнтування в заданому напрямку та/або за вибором, по маркованій дистанції;

• розробляти маршрути краєзнавчих експедицій та походів 1 - 3 ступеню складності;

• вимірювати відстані та визначати висоту предметів на місцевості різним способами;

• долати річку вбрід, по колоді, мотузці з перилами, навісній переправі, круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом, підйом спортивним способом), траверс, перешкоди за допомогою маятника;

• організувати бівак, розпалювати вогнище;

• складати меню для туристського походу чи краєзнавчої експедиції;

• готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

• дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

• бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

• оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

• співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;

• надавати першу долікарську допомогу при травмах, вивихах тощо;

Учні повинні взяти участь в краєзнавчій експедиції, туристському поході.

БІБЛІОГРАФІЯ:

1. „Атом серця”, Українська поезія першої половини XX століття. - К.: „Веселка”. 1993.

2. Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство. Навчальний посібник.- К.: Альтерпрес, 2008

3. Бака М.М., Корж В.П. Фізична та військово-патріотичне виховання молоді. Навчально-методичний посібник.- К.: Пошуково-видавниче агентство”Книга пам’яті”, 2004.

4. Біблія.

5. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992.

6. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис.-Т.1,2.-К:

Обе­ріг, 1991.

7. Давня українська література. Хрестоматія.- К.: Освіта, 1992.

8. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник .-К.: Альтерпрес, 2008

9. Демчишин А.П. Рухливі і спортивні ігри в школі. – К.: Освіта, 1992.

10. Іваненко О. Тарасові шляхи. - К.: Дитвидав, 1981.

11. Кодыш Е.Н. Соревнования туристов. – М., 1990

12. Коцюбинський М. «Тіні забутих предків». - К.: Рад, письменник, 1968.

13. Крисаченко В.С. Українознавство.Посібник.-К.: Либідь, 1996.

14. Купрін А.М. Занимательно об ориентировании. –М., 1980.

15. Лесін В.М. Літературознавчі терміни.-К.: Рад. школа, 1985.

16. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник.-К: Альтерпрес, 2008.

17. Наровлянський О.Д., Наровлянська М.Д., Пустовойт В.О. Шкільний туризм . –К .: Шкільний світ - 2009.

18. Огієнко І. Українська культура.-К.: Довіра, 1993.

19. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді (За заг. ред. Штангея Ю.В., - К., ІЗМН, 1996. - 368 с.)

20. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство.Навчальний посібник.-К.: Альтерпрес, 2008.

22. Патрушев В.І. Українська діаспора у світі, Довідник –К, 1993.

23. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України № 237 від 24.03.2006).

24. Правила змагань зі спортивного туризму (затверджені наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.04.2008 р.). Видання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. – К. 2008.

25. Пріцак О. Походження Русі. Альманах. Хроніка 2000. – К.1992-1995, № 1-10.

26. Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д.Г., – К., ІЗМН, 1996. - 124 с.).

27. Репресоване краєзнавство. Збірник. Рідний край.- К.: 1991.

28. Розлилися круті бережечки. Українські народні пісні та думи. - К,: Веселка, 1985.

29. Скуратівський В. Берегиня. Збірник.- К.: Радянський письменник, 1987.

30. Скуратівський В. Місяцелік. - К.: Перлина, 1993.

31. Скуратівський В. Покуть.- К.: Довіра, 1992.

32. Скуратівський В. Святвечір.- К.: Перлина,1994.

33. Спутник туриста / Сост. К.Й.Вахлис. – К.1983.

34. Таланчук О. Духовний світ українського народу.- К.: Київський університет, 1992.

35. Українка Л. Лісова пісня.-К.: Рад. письменник, 1972.

36. Українські народні думи та історичні пісні. Збірник.- К.: Веселка, 1993.

34. Франко І. Твори.- К.: Дніпро, 1982.

37. Шевченко Т.Г. Твори.-Т. 1-5.- К.: Дніпро, 1986.

38. Штюмер Ю.А. Краткий справочнык туриста. – М. 1985.

39. Щербачов В.В.. Секрети здоров’я і сили. – К.: Здоров’я, 1990.

У НАС НІКОЛИ НЕ БУВАЄ СУМНО!!!

/Files/images/gurtkova_robota/teslyar/imgpreview.jpg

До дня Святого Миколая:

/Files/images/gurtkova_robota/teslyar/Изображение 054.jpg

/Files/images/gurtkova_robota/teslyar/Изображение 055.jpg

/Files/images/gurtkova_robota/teslyar/Изображение 057.jpg

/Files/images/gurtkova_robota/teslyar/Изображение 064.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6740.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6747.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6749.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6754.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6757.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6760.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6765.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6768.jpg

/Files/images/den_sv_mikolaya/IMG_6770.jpg

Андріївські вечорниці

/Files/images/andrvsk_vechornits_2013_rk/IMG_1045.JPG

/Files/images/andrvsk_vechornits_2013_rk/IMG_1038.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1950

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.